Adatkezelési tájékoztató

A KOO-PÉ Betéti Társaság (székhely:2112. Veresegyház Tölgy utca 12/a, cégjegyzékszám: 13-06-050539, adószám: 21891216-1-13) és a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő alá veti magát az alábbi tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:http://www.lobbanas.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.lobbanas.hu/adatkezelesitajekoztato A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Fogalom meghatározások

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok:

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás